HUKAMNAMA

Select Month :         Select Date :         For Year :        
OLD - HUKAMNAMA

 

HUKAMNAMA FROM SRI DARBAR SAHIB,
Sri Amritsar.
 


    [August 21, 2017, Monday 05:00 AM. IST]
jYqsrI mhlw 4 Gru 2
<> siqgur pRswid ]

hir hir ismrhu Agm Apwrw ] ijsu ismrq duKu imtY hmwrw ] hir hir siqguru purKu imlwvhu guir imilAY suKu hoeI rwm ]1] hir gux gwvhu mIq hmwry ] hir hir nwmu rKhu aur Dwry ] hir hir AMimRq bcn suxwvhu gur imilAY prgtu hoeI rwm ]2] mDusUdn hir mwDo pRwnw ] myrY min qin AMimRq mIT lgwnw ] hir hir dieAw krhu guru mylhu purKu inrMjnu soeI rwm ]3] hir hir nwmu sdw suKdwqw ] hir kY rMig myrw mnu rwqw ] hir hir mhw purKu guru mylhu gur nwnk nwim suKu hoeI rwm ]4]1]7]

somvwr, 6 BwdoN (sMmq 549 nwnkSwhI) AMg: 698


pMjwbI ivAwiKAw
:
jYqsrI mhlw 4 Gru 2
<> siqgur pRswid ]

hy BweI! aus AphuMc Aqy byAMq prmwqmw dw nwm ismirAw kro, ijs ismirAW AsW jIvW dw hryk du`K dUr ho skdw hY [ hy hrI! hy pRBU! sw gurU mhw purK imlw dy [ jy gurU iml pey, qW Awqmk AwnMd pRwpq ho jWdw hY [1[ hy myry im`qro! prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gwieAw kro, prmwqmw dw nwm Awpxy ihrdy ivc itkweI r`Ko [ prmwqmw dI is&iq-swlwh dy Awqmk jIvn dyx vwly bol (mY BI) suxwieAw kro [ (hy im`qro! gurU dI srn pey rho), jy gurU iml pey, qW prmwqmw ihrdy ivc prgt ho jWdw hY [2[ hy dUqW dy nws krn vwly! hy mwieAw dy pqI! hy myrI ijMd (dy shwry)! myry mn ivc, myry ihrdy ivc, Awqmk jIvn dyx vwlw qyrw nwm im`Tw l`g irhw hY [ hy hrI! hy pRBU! (myry auqy) myhr kr, mY auh mhw purK gurU imlw jo mwieAw dy pRBwv qoN auqWh hY [3[ hy BweI! prmwqmw dw nwm sdw suK dyx vwlw hY [ myrw mn aus prmwqmw dy ipAwr ivc msq rihMdw hY [ hy nwnk! (AwK) hy hrI! mY gurU mhw purK imlw [ hy gurU! (qyry b^Sy) hir-nwm ivc juiVAW Awqmk AwnMd imldw hY [4[1[7[

English Translation :
JAITSREE, FOURTH MEHL, SECOND HOUSE:
ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

Remember in meditation the Lord, Har, Har, the unfathomable, infinite Lord. Remembering Him in meditation, pains are dispelled. O Lord, Har, Har, lead me to meet the True Guru; meeting the Guru, I am at peace. || 1 || Sing the Glorious Praises of the Lord, O my friend. Cherish the Name of the Lord, Har, Har, in your heart. Read the Ambrosial Words of the Lord, Har, Har; meeting with the Guru, the Lord is revealed. || 2 || The Lord, the Slayer of demons, is my breath of life. His Ambrosial Amrit is so sweet to my mind and body. O Lord, Har, Har, have mercy upon me, and lead me to meet the Guru, the immaculate Primal Being. || 3 || The Name of the Lord, Har, Har, is forever the Giver of peace. My mind is imbued with the Lords Love. O Lord Har, Har, lead me to meet the Guru, the Greatest Being; through the Name of Guru Nanak, I have found peace. || 4 || 1 || 7 ||

Monday, 6th Bhaadon (Samvat 549 Nanakshahi) Page: 698

Register
Log in